سفارتخانه کشورهای خارجی در ایران

 

 

  #  

 

 

نام سفارتخانه

 

 

آدرس

 

 

تلفن

 

 

نمابر

 

۱ آذربایجان تهران – منطقه ١ – فرمانیه – خ. شهیدصالحی – خ. شهیدوطن پور – ش. ٣٠ ٢٢٢١٢۵۵۴, ٢٢٢١۵١٩١ ٢٢٢١٧۵٠۴
۲ آرژانتین تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط. چهارم – پ. ٧ ٨٨٧١۶٢۴۴, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩۴ ٨٨٧١٢۵٨٣
۳ آفریقای جنوبی تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خ. یکتا – پ. ۵ ٢٢٧٠٢٨۶۶-۹ ٢٢٧١٩۵١۶
۴ آلمان تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ٣٢۴ و٣٢٠ ٣٣١١۴١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧۶٧ ٣٣٩٠٨۴٧۴, ٣٣١١٩٨٨٣
۵ اتریش تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ش. ٧٨ – ط. سوم ٨٨٧١٠٧۵٣, ٢٢٠۴١٧۶۴, ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨
۶ اردن تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١ ۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨ ۶۶٧٠٠۶۵٧
۷ اروگوئه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خ. عاطفی شرقی ٢٢٠۵٢٠٣٠ ٢٢٠۵٢٠٣٠
۸ ازبکستان تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١۵٨
۹ اسپانیا تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خ. سرو – پ ٨٨٧٨٧۵۴٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١۴۵٧۵ ٨٨٧٢۴۵٨١
۱۰ استرالیا تهران – منطقه ۶ – خ. خالداسلامبولی – خ. ٢٣ – پ. ١٣ ٨٨٧١۶۴١۵, ٨٨٧٢۴۴۵۶ ٨٨٧٢٠۴٩٠, ٨٨٧٢٠۴٨۴
۱۱ اسلوواک تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خ. سرلشگر فل ٢٢۴١١١۶۴, ٢٢۴٠۶۴٩۵ ٢٢۴١١١۶۴, ٢٢۴٠۶۴٩۵
۱۲ اسلوونی تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان ٢٢٨٠٢٢٢٣ ٢٢٢٨٢١٣١
۱۳ افغانستان تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدبهشتی – خ. پاکستان – نبش خیابان چهارم ٨٨٧٣٧١۵١, ٨٨٧٣۵٠۴٠, ٨٨٧٣۵۶٠٠ ٨٨٧٣۵۶٠٠
۱۴ اکراین تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ش. ١٠١ ٨٨٠٠٨۵٣٠, ٨٨٠٠۵۶۵٠, ٨٨٠٣۴١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠
۱۵ الجزایر تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. شانزدهم – ش. ۶ ٢٢۴٢٠٠١۵ ٢٢۴٢٠٠١٧
۱۶ امارات متحده عربی تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵, ٨٨٧٢۶۶٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
۱۷ انگلیس (بریتانیا) تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ١٩٨ ۶۶٧٠۵٠١١ ۶۶٧١٠٧۶١, ۶۶٧٠٠٧٢٠
۱۸ اندونزی تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵, ٨٨٧٢۶۶٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
۱۹ ارمنستان تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١ ۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨ ۶۶٧٠٠۶۵٧
۲۰ اوگاندا تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. سوم ٧٧۶۴٣٣٣۵ ٧٧۶۴٣٣٣٧
۲۱ ایتالیا تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١ ۶۶٧٢۶٩۵۵ ۶۶٧٢۶٩۶١
۲۲ ایرلند تهران – منطقه ١ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ٨ ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣۴, ٢٢٨٣٣٧٣١ ٢٢٢٨۶٩٣٣
۲۳ بحرین تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین ٨٨٧٧٢٨۴٧, ٨٨٧٧۵٣۶۵, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧۶
۲۴ برزیل تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ۵٨ ٨٨٠٣٩۶۵٩, ٨٨٠٣٣۴٩٨, ٨٨٠٣۵١٧۵ ٨٨٠٣٩۶۵٩, ٨٨٠٣٣۴٩٨, ٨٨٠٣۵١٧۵
۲۵ برونئی دارالسلام تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک بهرامی – ش. ۶٠ ٨٨٨٧٩٢٧٠ ٨٨٧٨٣٣٨١
۲۶ بلاروس تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. شهیدطاهری – خ. آبان – ک. آذر – شماره ٢٢٧١٨۶٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨۶٨٢
۲۷ بلژیک تهران – منطقه ١ – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ١۵۵ و ١۵٧ ٢٢٠۴٩٢۴٧, ٢٢٠۴١۶١٧ ٢٢٠۴۴۶٠٨
۲۸ بلغارستان تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – خ. توانیر – خ. نظامی گنجوی – جنب شهرد ٨٨٧٧۵٠٣٧, ٨٨٧٧۵۶۶٢ ٨٨٧٧٩۶٨٠
۲۹ بنگلادش تهران – یوسف آباد شمالی،خ ۶۴ شرقی،کوچه یکم،خ ۱۲ متری احداثی،پلاک ۷ ۸۸۶۰۱۷۸۱-۸۳ ۸۸۶۰۵۴۴۵
۳۰ بوسنی و هرزگوین تهران – منطقه ٢ – شهرک قدس – خ. ایران زمین – خ. چهارم – ک. آبان – ش. ۴٨۵ ٨٨٠٨۶٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ ٨٨٠٩٢١٢٠
۳۱ پاکستان تهران – منطقه ۶ – خ. فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خ. احمد اعتمادزاده – ۶۶٩۴۴٨٨٨, ۶۶٩۴١٣٨٨ ۶۶٩۴۴٨٩٨
۳۲ پرتقال تهران – منطقه ٣ – دروس – خ. هدایت – ک. روزبه – ش. ١٣ ٢٢۵٨٢٧۶٠, ٢٢۵۴٣٢٣٧ ٢٢۵۵٢۶۶٨
۳۳ تاجیکستان تهران – منطقه ١ – خ. شهیدباهنر (نیاوران) – خ. شهیدزینالی – ک. سوم – ٢٢٢٩٩۵٨۴ ٢٢٨٠٩٢٩٩
۳۴ تایلند تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. استقلال – ش. ۴ ٧٧۵٣٧٧٠٨ , ٧٧۵٣١۴٣٣ ٧٧۵٣٢٠٢٢
۳۵ ترکمنستان تهران – منطقه ۴ – خ. پاسداران – خ. گلستان پنجم – پ. ٣٩ ٢٢۵۴٨۶٨۶, ٢٢۵۴٢١٧٨, ٢٢۵٨٠۴٣٢
۳۶ ترکیه تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
۳۷ تونس تهران – منطقه ٣ – خ. پاسداران – خ. شهیدگل نبی – پ. ١٠ ٢٢٨۴٠٠٣٨ ٢٢٨۴۴۶٧۴
۳۸ چک تهران – منطقه ١ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ١٩٩ ٢٢٢٨٨١۴٩, ٢٢٢٨٨١۵٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩
۳۹ چین تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. نارنجستان هفتم – پ. ١٣ ٢٢٢٩١٢۴٠ ٢٢٢٩٠۶٩٠
۴۰ دانمارک تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – الهیه – خ. دشتی – ش. ١٨ ٢٢۶٠٧٠٢٠, ٢٢۶۴٠٠٠٩, ٢٢۶٠١٣۶٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧
۴۱ روسیه تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٣٩ ۶۶٧٠١١۶١ ۶۶٧٠١۶۵٢
۴۲ رومانی تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر – ش. ٧٧۵٢۵٨١٩, ٧٧۵٣۴۶۵٨, ٧٧۵٣٩٠۴١ ٧٧۵٠٩٨۴١
۴۳ زلاندنو تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١۶٧٣
۴۴ زیمبابوه تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. مقدس اردبیلی – ک. شادآور – پ. ٢۴ ٢٢٠٢٧۵۵٣
۴۵ ژاپن تهران – منطقه ۶ – خ. احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ١٢ ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶ ٨٨٧١٣۵١۵
۴۶ ساحل عاج تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. هجدهم – ش. ۴ ٢٢۴٠۴١۵٠, ٢٢۴٢٨٧٩۴ ٢٢۴٠٠٩٣٨
۴۷ سریلانکا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – خ. گل آذین – پ. ٢٨ ٢٢٠۴۵١١٩, ٢٢٠۵٢۶٨٨
۴۸ سنگال تهران – منطقه ٣ – خ. استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان ز ٨٨٨٩١١٢٣ ٨٨٨٠۵۶٧۶
۴۹ سوئد تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. بوستان – ش. ۵ ٢٢٢٩۶٨٠٢ ٢٢٢٨۶٠٢١
۵۰ سوئیس تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل صدر – خ. الهیه – خ. شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ١٣ ٢٢٠٠٨٣٣٣
۵۱ سودان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. شهیدوحید دستگردی – ک. بابک بهر ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١
۵۲ سوریه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. ایرج – ش. ١٩ ٢٢٠۵٩٠٣١، ٢٢٢٠۵۵٣٣ ٢٢٠۵٩۴٠٩
۵۳ سومالی هران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ٢ ٢٢٢۴۵١۴۶ ٢٢٢۴۵١۴۶
۵۴ سیرالئون تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول ٧٧۵٠٢٨١٩ ٧٧۵٢٩۵١۵
۵۵ صربستان و مونته نگرو(یوگسلاوی) تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. نهم – پ. ١٢ ٢٢۴١٢۵۶٩ ٢٢۴٠٢٨۶٩
۵۶ عراق تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل رومی – ک. کرمیان – پ. ٢٠ ٢٢٢١٠۶٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢
۵۷ عربستان سعودی تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از نارنجستان ٧ – خ. نیلوفر – ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠۵٣٩۴٨, ٢٢٢٨٨۵۴٣ ٢٢٢٩۴۶٩١
۵۸ عمان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. تندیس – ش. ١٢ ٢٢٠۵٧۶۴١ , ٢٢٠۵۶٨٣١ ٢٢٠۴۴۶٧٢
۵۹ فرانسه تهران – منطقه ١١ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨۵ ۶۶٧٢١٨١٨, ۶۶٧٠۶٠٠۵ ۶۶٧٠۶۵۴٣
۶۰ فلسطین تهران – منطقه ۶ – خ. فلسطین – ش. ١۴۵ ۶۶۴۶۴۵٠١, ۶۶۴٠٢۵١٣, ۶۶۴۶۵٧٣۶ ۶۶۴۶۵٧٣۶
۶۱ فلیپین تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. مهیار – پ. ١٣ ٢٢٠۵۵١٣۴, ٢٢٠۴٧٨٠٢ ٢٢٠۴۶٢٣٩
۶۲ فنلاند تهران – منطقه ١ – الهیه – خ. آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ۴ ٢٢٢١۴٣١۶, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١۵٧٧٧ ٢٢٢١٠٩۴٨, ٢٢٢١۵٨٢٢
۶۳ قبرس تهران – منطقه ١ – م. تجریش – خ. دزاشیب – پ. ٣٢٨ ٢٢٢٠١٢۴٠, ٢٢٢١٩٨۴٢ ٢٢٢١٩٨۴٣
۶۴ قرقیزستان تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ١٢ ٢٢٨٣٠٣۵۴ ٢٢٢٨١٧٢٠
۶۵ قزاقستان تهران – منطقه ٣ – خ. دروس – خ. هدایت – ک. مسجد – ش. ۴ ٢٢۵۶۵٩٣٣ , ٢٢۵۶۵٣٧١ ٢٢۵۴۶۴٠٠
۶۶ قطر – تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ۴ ٢٢٠۵١٢۵۵ ٢٢٠۵٨۴٧٨
۶۷ کانادا تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. شهیدسرافراز – پ. ۵٧ ٨٨٧٣٣۵۴٨ , ٨٨٧٣٢۶٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢
۶۸ کره جنوبی تهران – منطقه ٣ – خ. شیخ بهائی – خ. دانشور غربی – پ. ١٨ ٨٨٠۵۴٩٠٠ ٨٨٠۵۴٨٩٩
۶۹ کره شمالی تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ک. ارم – ش. ٢٢ ٨٨٧٩۶٧٠٠ ٨٨٧٧١۴۴٧
۷۰ کروواسی تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١ ۶۶٧٢۶٩۵۵ ۶۶٧٢۶٩۶١
۷۱ کنیا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ١٧ ٢٢٠۴٩٣۵۵, ٢٢٠٢٣٢٣۴ ٢٢٠۴٨۶١٩
۷۲ کوبا تهران – منطقه ٣ – بلوار میرداماد – خ. ١٢بهمن – ک. ٢٢بهمن – پ. ٢٠ ٢٢٢۵۶۴٠۶ ٢٢٢۵٩٢٣٠
۷۳ کویت تهران – منطقه ٣ – خ. شهیدوحید دستگردی – ش. ٢/٣٢٣ ٨٨٧٨۵٩٩٧-۹ ٨٨٧٨٨٢۵٧
۷۴ گرجستان تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – خ. آقابزرگی – ٢٢٢١١۴٧٠ ٢٢٢٠۶٨۴٨
۷۵ گینه تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول ٧٧۵٣۵٧۴۴ ٧٧۵٣۵٧۴٣
۷۶ لبنان تهران – منطقه ۶ – خ. سپهبد قرنی – خ. شهیدکلانتری – ش. ٣١ ٨٨٩٠٨۴۵١, ٨٨٩٠۶٠۵١ ٨٨٩٠٧٣۴۵
۷۷ لهستان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. پیروز – پ. ١ و ٣ ٨٨٧٨٧٢۶٢ ٨٨٧٨٨٧٧۴
۷۸ لیبی تهران – منطقه ١ – خ. کامرانیه جنوبی – ک. مریم – پ. ٢ ٢٢٢٠١۶٧٧, ٢٢٢٣۵٨١٢, ٢٢٢٣۵۵٠۵ ٢٢٢٣۶۶۴٩
۷۹ مالزی تهران – منطقه ١ – خ. فرشته – خ. شهیداخگری – ش. ۶ ٢٢٠١١٠۶١, ٢٢٠١٠٠١۶ ٢٢٠١٠۴٧٧
۸۰ مالی تهران – منطقه ٧ – خ. پاسداران – فردوس – خ. یارمحمدی – ک. کریمی – ش. – ٢٢۵۴۵٣۴۵ ٢٢۵٩٠١٩٠
۸۱ مجارستان تهران – منطقه ٣ – دروس – م. هدایت – خ. شادلو – ش. ١۵ ٢٢۵۵٠۴٨٢, ٢٢۵۵٠۴۶٠, ٢٢۵۵٠۴۵٢ ٢٢۵۵٠۵٠٣
۸۲ مصر تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. رضایی – ش. ۶ و ٨ ٢٢٢١۴٨٨٣, ٢٢٢۴٢٢۶٨, ٢٢٢٠۵٢٠٢ ٢٢٢۴٢٢٩٩
۸۳ مغرب تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – خ. وطن پور – خ. براتی – ٢٢٢٠۶٧٣١ , ٢٢٢٠۴٨۶١ ٢٢٢١۵٧٩١
۸۴ مکزیک تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. گلفام – ش. ۴١ ٢٢٠۵٧۵٨۶ , ٢٢٠۵٧۵٩٠, ٢٢٠۵٧۵٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠۵٧۵٨٩
۸۵ ترکیه هران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
۸۶ نروژ تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ٢٠١ ٢٢٨٠۶۵٢٩, ٢٢٨٠٢١۴٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧۶
۸۷ نیجریه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک مرکزی – پ. ٢۴ ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠۵٨
۸۸ نیوزلند تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ۵٧ ٨٨٧۵٧٠۵٢ ٨٨٧۵٧٠۵۶
۸۹ واتیکان تهران – منطقه ١١ – تقاطع نوفل لوشاتو – خ. رازی – ش. ٩٧ ۶۶۴٠٣۵٧۴ ۶۶۴١٩۴۴٢
۹۰ ونزوئلا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – ک. ارمغان شرقی – بن بست مازیار – پ. ٢ ٢٢٠۵١٩۵۵, ٨٨٧١۵١٨۵ ٢٢٠٢٠۵٨۴
۹۱ ویتنام تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. مقدس اردبیلی – خ. پسیان – خ. باغست ٢٢۴١١۶٧٠ ٢٢۴١۶٠۴۵
۹۲ هلند تهران – منطقه ٣ – دروس – بلوار شهرزاد – خ. کماسایی – ک. اول شرقی – ش ٢٢۵۶٧٠٠۵ ٢٢۵۶۶٩٩٠
۹۳ هند تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدمطهری – خ. میرعماد – ش. ۴۶ ٢٢۴١۶۶٨٢, ٢٢۴١۴۴۴۶ ٨٨٧۴۵۵۵٧, ٨٨٧۵۵٩٧٣
۹۴ یمن تهران – منطقه ٣ – زعفرانیه – خ. شهیداعجازی – ش. ٨٧ ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶ ٢٢۴١٩٩٣۴
۹۵ یونان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ۴٣ ٢٢٠۵٠۵٣٣ , ٢٢٠۵٣٧٨۴ ٢٢٠۵٧۴٣١

 

 

SINA SEIR ADIBIAN

سینا سیر ادیبیان

WWW.SINASEIR724.COM